Gasproductie niet boven 27 miljard kuub

NOORD-GRONINGEN

„Om de rust in Groningen te bewaren zetten we de komende periode in op handhaving van het huidige productieniveau van 27 miljard kubieke meter.” Dat zegt NAM-directeur Gerald Schotman.

Voor het eerstvolgende gasjaar stelt NAM in het Winningsplan voor de huidige jaarproductie van 27 miljard kubieke meter en de huidige verdeling over de productielocaties te handhaven. In de toekomst kan de productie jaarlijks op een beheerste en gelijkmatige wijze worden aangepast.

De bovengrens voor de jaarlijkse gasproductie is 33 miljard m3 per gasjaar. Volgens de meest recente inzichten vallen ook op dit productieniveau de veiligheidsrisico’s binnen de door de overheid vastgestelde norm en is daarbij een gelijkmatige productie mogelijk. NAM wil het productieniveau in het Groningen-gasveld de komende periode stabiliseren op het huidige niveau van 27 miljard kubieke meter. Dit biedt ook de mogelijkheid ervaring op te doen met het Meet- & Regelprotocol en op basis daarvan het protocol verder te verbeteren.

NAM heeft in het Winningsplan de uitkomsten verwerkt van het meest recente onderzoek naar de dreiging van aardbevingen en de risico’s voor bewoners verwerkt. Aanbevelingen van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Wetenschappelijke Adviescommissie hebben tot een aanpassing geleid. Na een reguliere kwaliteitscontrole werd bovendien een correctie doorgevoerd in de toepassing van het model. Hierdoor is de inschatting van de aardbevingsdreiging en risico’s lager dan in november 2015 berekend.

De resultaten leiden in vergelijking tot eerdere berekeningen tot een lagere inschatting van het aantal gebouwen dat mogelijk niet aan de veiligheidsnorm van de overheid voldoet.

Het onderzoeksprogramma, waarbij tientallen nationale en internationale wetenschappers betrokken zijn, loopt ondertussen door met het doel onzekerheden verder te verkleinen. NAM onderkent het belang van onafhankelijke kennisontwikkeling en is sterk voorstander van de vorming van een nieuw kennisnetwerk, onder toezicht van een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad. Zogeheten ‘ruwe onderzoeksgegevens’ zijn nu al beschikbaar voor alle geïnteresseerde partijen. De Onderzoeksraad Voor Veiligheid heeft in haar onderzoeksrapport in 2015 aangegeven dat het belangrijk is voor NAM om de onzekerheden rond gaswinning en de gevolgen ervan te onderkennen en te benoemen. Daarom blijft NAM, als verantwoordelijke operator, ook zelf actief onderzoek doen naar de Groningse ondergrond en de effecten van gaswinning.

Na jaren van maatschappelijke onrust over gaswinnning, is het in het belang van alle betrokkenen om de rust in Groningen terug te brengen. Het geactualiseerde Winningsplan presenteert daarom een productievoorstel dat richting geeft aan een stabiel en veilig niveau voor gaswinning in Groningen.


Auteur

Redacteur