Plannen voor de Pietershoeve

Ulrum - Al jaren zijn er in Ulrum en omstreken plannen om de huidige manege te verplaatsen naar een andere, betere, locatie. Het plan werd begin 2016 nieuw leven in geblazen, er werd een stichting opgericht en samen met een werkgroep werd een plan gemaakt. In gesprek met de heren Dirk Dorlandt en Jan Zwart, respectievelijk secretaris en voorzitter van de stichting beheer Pietershoeve, lichten zij de plannen toe.

U zegt: al jaren zijn er plannen om de manege te verplaatsen, hoe lang bestaan die plannen al?

Dirk: Meer dan 15 jaar geleden wilde de gemeente de manege in Ulrum graag verplaatsen om zodoende ruimte te maken voor nieuwbouw aan de Ceres in Ulrum en tevens een ontsluiting realiseren naar de Trekweg. De gemeente de Marne stelde daarvoor budget beschikbaar en er werden plannen gemaakt. Door diverse redenen werden de plannen nooit ten uitvoer gebracht. Inmiddels is de urgentie gedaald omdat er niet voldoende kavels voor woningbouw zijn verkocht. Echter nog steeds is er sprake van een manege in een woongebied en wordt de manege op deze plek gedoogd. Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het Marnegebied. We leven in een krimpgebied, zelfs de bodem waarop we leven ondervindt de gevolgen van de krimp. De aardbevingen zijn hier de merkbare gevolgen van. Door het realiseren van dit plan geven we ook de mogelijkheid de economie te versterken en het voorzieningenniveau op peil te houden, wat in dit gebied erg belangrijk is.

Wat is er met de diverse plannen gebeurd?

Dirk: de plannen, die gemaakt zijn, eindigden vaak op de tekentafel en er werd op een gegeven moment een locatie gevonden die naar later bleek erg ongeschikt was. De grond was inmiddels wel aangekocht door de gemeente. Dit was net over de brug bij de Singel richting Niekerk. Ook dit plan ging in de prullenmand.

Wat is er nu anders?

Jan: Na jaren heeft de gemeente het initiatief genomen, en via de stichting Ulrum 2034 verzocht om met een nieuw plan te komen met draagvlak van de bevolking maar ook vooral een bredere bestemming dan alleen de paardensport. Er is nog steeds budget voor gereserveerd maar als er op korte termijn geen goed plan kwam, wordt het budget doorgehaald. Er werd met ondersteuning van stichting Ulrum 2034 een inventarisatie gemaakt in het dorp en daaruit kwam het plan naar voren om een manege te verplaatsen en daarin ruimte te creëren voor dagbesteding voor mensen met een beperking. De dagbesteding kan werken met dieren in een kleine kinderzorgboerderij en in de manege. Tevens kan de dagbesteding vanuit de nieuwe locatie een kopje koffie of thee schenken aan passanten, eventueel met kleine keuken. Dit alles maakt dat het plan een breder draagvlak heeft. De stichting wil tevens de ruimte beschikbaar stellen voor andere evenementen.

Waar moeten we dan aan denken?

Jan: je zou kunnen denken aan een startpunt voor diverse activiteiten. Je kunt denken aan beachvolley of beachsoccer in het marnegebied. Ook het toerisme kan hiermee bevorderd worden. De kleine keuken kan daar van dienst zijn. Nu kun je eigenlijk de fietsende toeristen niets aanbieden. Maak je de locatie als startpunt voor diverse fietstochten door het groningerland en je hebt parkeerruimte en ruimte voor een drankje. Tevens is er dan ook toiletgelegenheid. Er zijn nog veel meer zaken op te noemen die ontwikkelt kunnen worden en waarvoor ook al plannen zijn maar eerst moet de manege er komen.

Welke samenwerking is er met andere clubs?

Dirk: we hebben een plan geschreven samen met de Paardensportvereniging de Marneruiters in Kloosterburen onder het motto samen kun je meer bereiken dan één alleen. Het resulteerde in een prachtig plan met een rijaccomodatie die er in de nabije omtrek niet is. Een accommodatie waar je ook landelijke wedstrijden kunt organiseren en een accommodatie die voldoet aan alle eisen die je daaraan kan en moet stellen. Op dit moment worden de huidige maneges gedoogd. Verder is er de genoemde samenwerking voor dagbesteding en ook met de stichting dörpszörg.

Wordt dit plan gesteund door de voormalige gemeente de Marne?

Jan: we hebben ontzettend veel steun gehad van de gemeente die pro-actief meedenkt en zelfs mensen beschikbaar stelt om ons plan te realiseren. Ook bij de provincie vonden we gehoor en via het loket leefbaarheid werd budget beschikbaar gesteld. Op die manier was er behoorlijk startkapitaal om het plan te verwezenlijken . In een krimpgebied als de voormalige gemeente de Marne een dergelijk voorziening te realiseren zal een zeer positieve uitstraling hebben op de leefbaarheid in de omgeving, niet alleen in Ulrum maar ook in de ruime omtrek. Het zal een aantrekkingskracht hebben op de paardensport en op toerisme en zal voorzien in een faciliteit die nu lastig te vinden is.

We hebben gelezen dat de PSV de Marneruiters zich teruggetrokken heeft uit dit project. Wat voor gevolg heeft dat voor de plannen?

Jan: het is erg jammer dat de Marneruiters zich na 3 jaren terugtrekken uit dit project maar de stichting is van mening dat alles op alles gedaan moet worden om de plannen te realiseren. In 2016 was verreweg de meerderheid in Kloosterburen voor het plan en onlangs werd op een extra ledenvergadering de samenwerking weggestemd met een kleine meerderheid van stemmen. Een aantal voorstemmers voor het plan heeft zich inmiddels gemeld bij de stichting om samen ons in te zetten om het plan toch te realiseren. De plannen zijn te mooi, de toegezegde locatie(voormalig AZC terrein aan de Buitensingel in Ulrum) is zo goed dat je alle op alles moet zetten om dit te realiseren. Deze kans niet zo maar weer. Met vereende krachten wordt nu gekeken naar de haalbaarheid zonder Kloosterburen maar met zoveel mogelijk overeind houden van het plan.

Heeft het terugtrekken ook financiële gevolgen?

Dirk: Ja, dat heeft het. We willen het plan nu zo aanpassen dat we in ieder geval een overdekte rijbak van 20-60 m realiseren wat een must is voor de paardensport en wedstrijden. Een 20-60m rijbak is er in de nabije omgeving niet en zal een aantrekkingskracht hebben voor nieuwe leden van onze vereniging. Dan maar het project in fases uitvoeren met de beschikbare middelen.

Welke stappen gaat de stichting nu nemen?

Jan: Op 25 maart 2019 is er een informatieavond in Ulrum, Ontmoetingscentrum, aanvang 20.00 uur voor alle belangstellenden. We zullen daar de geschiedenis tot nu toe uitleggen en tevens uit een zetten wat de plannen zijn. Tevens roepen we daarbij alle geïnteresseerden op om te komen en mee te denken. Ook zullen we andere financiële bronnen moeten aanboren en dan is ons uitgangspunt: je moet niet denken in onmogelijkheden maar zo veel mogelijk kansen ontdekken en benutten en daar kan iedereen ons bij helpen.