Jaarvergadering oranjevereniging

Baflo - De Algemene Oranjevereniging Baflo hield woensdag de jaarlijkse ledenvergadering in dorpshuis ‘Agricola’. Om 20.00 uur kon voorzitter Nico Werkman naast de aanwezige bestuursleden zes personen welkom heten.

De leden stemden in met de notulen van de vorige vergadering en stelden het jaarverslag 2018 van secretaris Mandy Visser ongewijzigd vast. De financiële jaarstukken over het verslagjaar 2018 van penningmeester Gerrit Groen riepen nauwelijks vragen op. Namens de kascommissie bracht Hessel Elzes verslag uit. Hij stelde de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen, hetgeen met applaus werd bekrachtigd.

Positief

Vanuit de vergadering waren er geen inhoudelijke opmerkingen over de voorgelegde begroting 2019. De beide periodiek aftredende bestuursleden Petra Ellerkamp-Ritzema en Nico Werkman werden bij acclamatie herkozen voor een nieuwe bestuurstermijn van drie jaar.

Uit de evaluatie van de in 2018 georganiseerde activiteiten kwam een positief beeld naar voren. Verder ontvouwden de bestuursleden Petra Ellerkamp en Dethmer Drenth de plannen voor de komende feest- en herdenkingsdagen 27 april en 4 mei. Daarop werd instemmend gereageerd, zodat het bestuur het programma nu verder kan uitwerken. Ook onthulde het bestuur de plannen voor het plaatsen van een replicabeeld van de schuilplaatsverleners in het dorp. Bij de rondvraag brachten de leden meerdere waardevolle ideeën en suggesties voor het jubileumjaar 2020 in, die door het bestuur zullen worden opgepakt. Al met al kon de voorzitter de geanimeerde vergadering na een uur en drie kwartier afsluiten.

Programma

Het programma voor Koningsdag biedt voor alle doel- en leeftijdsgroepen ongetwijfeld wel wat: een muziekconcert, wandeltochten in auspiciën van de Gymnastiekvereniging Baflo, een vrijmarkt voor jong en oud, kinderspelen, het muziekfestival ‘Kelder Open Air’ en de alom bekende Oranjerit voor auto’s. De dodenherdenking 4 mei wordt volgens vaste traditie bij het monument aan de zuidzijde van de Laurentiuskerk gehouden. Hieraan verlenen onder meer de muziekvereniging Sereno en het Warffum’s Mannenkoor hun medewerking. Zo rond half april wordt huis-aan-huis in de dorpen Baflo, Rasquert en Tinallinge een boekje verspreid met daarin het complete programma en de definitieve tijdstippen.