Grote opkomst dorpsinformatieavond Uithuizermeeden

Uithuizermeeden - De inwoners van Uithuizermeeden hebben dinsdagavond 22 januari massaal gehoor gegeven aan de uitnodiging van de “Projectgroep Visieplan Uithuizermeeden 2025” om tijdens een dorpsinformatieavond in dorpshuis ’t Bommelhoes geïnformeerd te worden -en actief mee te denken- over de toekomst van hun dorp.

Ruim 150 inwoners hebben in een afgeladen Bommelhoes belangstellend toegekeken terwijl hen, in het bijzijn van de nieuwe wethouders Eltjo Dijkhuis en Mariette de Visser, de laatste status van diverse projecten zoals vastgelegd in het “Visieplan Uithuizermeeden 2025”werden gepresenteerd.

De organisaties die onderdeel uitmaken van de Projectgroep Visieplan Uithuizermeeden 2025 (een samenwerking tussen stichting Dorpsbelangen Uithuizermeeden, Ondernemers Vereniging Eemsmond Noord, stichting Meij-Invest en Gemeente Het Hogeland) hebben in de afgelopen jaren voor deze projecten gezamenlijk veel werk verricht, dat niet altijd direct zichtbaar is voor de buitenwereld. Dit was voor de Projectgroep de aanleiding om de inwoners van het dorp middels een dorpsinformatieavond te informeren over de huidige stand van zaken.

Harrie Tiekstra (stichting Dorpsbelangen) mocht dan ook vol trots een volle zaal verwelkomen, waarna Jasper Spijk (stichting Meij-Invest) de aanwezigen een korte terugblik geeft over het ontstaan van de Projectgroep. De inwoners werden er nog even aan herinnerd dat het Visieplan Uithuizermeeden 2025 tot stand is gekomen naar aanleiding van de bevindingen welke tijdens 3 eerdere succesvolle dorpsavonden zijn ingebracht door de inwoners van het dorp.

Henri de Weert (voorzitter Ondernemers Vereniging Eemsmond Noord) benadrukt de inwoners nog maar eens dat het op niveau houden van de voorzieningen en leefbaarheid in het dorp een belangrijk aandachtspunt is van de Ondernemers Vereniging en dat de Ondernemersvereniging de ontwikkelingen in het dorp dan ook een warm hart toedraagt.

De inwoners kregen vervolgens een update van alle projecten zoals vermeld in het “Visieplan Uithuizermeeden 2025”, de “Gebiedsagenda Uithuizermeeden” en van het project “Dynamiek aan het Lint” waarvoor de gemeenteraad van de voormalige Gemeente Eemsmond 12 juli 2018 heeft ingestemd om naast het al eerder toegekende bedrag van 300.000 euro door de Provincie, eenzelfde bedrag beschikbaar te stellen uit de Reserve Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta ten behoeve van de Subsidieregeling Transitiefonds voor transitie centrale zone Uithuizermeeden.

De hoogte van deze subsidies bedraagt maximaal 50% van de totale transitiekosten, wat inhoudt dat er de komende jaren voor circa 1,2 miljoen “aan het lint” in Uithuizermeeden geïnvesteerd zal worden.

Voor de inwoners hebben er reeds zichtbare veranderingen in het dorp plaatsgevonden. Op de locatie van de voormalige meubelfabriek AMI hebben zich in 2018 “kinderdagverblijf MamiNet” en “sportcentrum De Oude fabriek” succesvol gevestigd. En op de locatie van voormalig drogisterij Luikinga heeft tevens “Bloembinderij Meij Style” nog niet zo lang geleden haar deuren geopend. Naast zorgcentrum De Mieden is een beweegtuin geplaatst waar jong en oud gebruik van kunnen maken, en aan de Kastanjelaan is er onlangs een Freerunning parcours geopend waar door de jeugd hindernissen overwonnen kunnen worden.

De centrale vraag van de aanwezigen is de vraag waar- en wanneer er appartementen worden gebouwd in het dorp. Ouderen willen graag op loopafstand van voorzieningen en nabij het centrum wonen. Men geeft aan dat men “bijna gedwongen” wordt om naar elders te verhuizen. Jasper Spijk kon de inwoners berichten dat er hard gewerkt wordt aan plannen voor meerdere appartementen in Uithuizermeeden, en geeft verder aan dat men “nog even geduld moet hebben”. Om het beste resultaat te behalen moet een broedende kip niet gestoord worden, aldus Spijk. Hij verwacht hierover in het voorjaar meer te kunnen berichten. Wel is het zo dat geïnteresseerden voor appartementen zich kunnen melden bij stichting Meij-Invest zodat men in verdere planontwikkeling kan worden meegenomen.

Een andere “zorg” onder de inwoners is de toekomst van de eerstelijnszorg in het dorp, en de angst dat zorgcentrum De Miedenop termijn mogelijk zal sluiten. Noorderzorg, de zorgaanbieder in de Mieden, kon berichten dat men vanuit haar rol als zorgaanbieder “al het mogelijke in het werk zal zetten” bij de nodige instanties om een nieuwe “De Mieden 2.0” in het dorp te kunnen behouden.

Met betrekking op de ontwikkelingen rondom een verkenning van een nieuw dorpshuis in Uithuizermeeden kon Harrie Tiekstra melden dat er “nog veel werk verzet moet worden” in dit project. Volgens de Gebiedsagenda Uithuizermeeden, waar een nieuw dorpshuis -of multifunctioneel centrum- onderdeel van is, zou een en ander bij voorkeur nabij de huidige scholenlocatie gerealiseerd moeten worden. De haalbaarheid hiervan is op dit moment nog niet duidelijk en moet verder worden onderzocht.

Wel is inmiddels duidelijk geworden dat het college van de gemeente Eemsmond eind december nog heeft besloten dat de nieuwbouw van de Dr. Damschool gevestigd zal gaan worden op de huidige locatie van het bestaande schoolgebouw.

Ontwikkelingen in de naoorlogse Oranjebuurt baart de inwoners ook zorgen. Dit jaar zal woningstichting Wierden en Borgen de nieuwbouw van de 2de fase starten. Herinrichting van één zijde van de Wilhelminastraat. Verdere ontwikkeling, fase 2 t/m 6, staat momenteel stil. Volgens Spijk is er vanuit de vorige gemeente geen budget beschikbaar gesteld om de volgende fasen door de Programmaleider Gebiedsagenda verder te ontwikkelen. Hij hoopt dan ook dat de nieuwe gemeente Het Hogeland op korte termijn budget beschikbaar zal stellen om de processen weer op gang te krijgen.

“Wij willen de plannen klaar hebben als NCG de inspecties voor de aankomende versterkingsoperatie in deze buurt hebben afgerond zodat er snel gestart kan worden met de werkzaamheden”. Haast is geboden want “niets doen is geen optie”, aldus Spijk