Toekomstplan voor Hornhuizen

HORNHUIZEN - Hornhuizen heeft een nieuwe dorpsvisie. Wethouder Mariëtte de Visser van de gemeente Het Hogeland kreeg vrijdag het eerste exemplaar uitgereikt tijdens de nieuwjaarsvisite.

De voorgaande dorpsvisie van het zo’n 200 inwoners tellende dorp was al meer dan tien jaar oud. Het was dus hoog tijd voor een vernieuwde versie vond Vereniging Dorpsbelangen Hornhuizen. Uit de toelichting op de vijf actie-thema’s voor de toekomst door de werkgroep dorpsvisie bleek, dat het thema ‘duurzaamheid’ ook in Hornhuizen hoog in het vaandel staat. Daarnaast blijkt ook, dat er qua woningvoorraad absoluut wensen zijn onder de Hornhuisters, zoals levensloopbestendige woningen. Ook zijn zaken als de dorpszorg en het groenonderhoud in het dorp onderzocht. Een aantal zaken zijn al gerealiseerd zoals reconstructie van het kruispunt en de trillingshinder in de Tammingastraat.

Het is een plan waarbij wordt geprobeerd om het voorzieningenniveau op allerlei gebied op peil te houden. De wethouder zegde toe de inhoud te zullen bestuderen om ook te bekijken welke bijdrage er vanuit het college van B en W geleverd kan worden.