Bedum kan weer investeren

BEDUM - De jaarrekening van de gemeente Bedum laat over 2015 een bescheiden overschot van ongeveer 20.000 euro zien.

De voorjaarsnota 2016 wijst uit dat er - na een aantal magere jaren - weer geïnvesteerd kan worden. Het is aan de raad om te bepalen welke wensen tot uitvoering worden gebracht. Het college heeft die wensen in de voorjaarsnota op een rij gezet. Bedum hoeft geen nieuwe bezuinigingen door te voeren. Hoewel er weer ruimte voor investeringen is, roept het college de raad op tot behoedzaamheid. Vooral de onzekerheden over de kosten die voortvloeien uit de nieuwe taken op het sociale domein geven daartoe aanleiding. Ook de centrumplannen voor Bedum en de voorgenomen versterkingsoperatie van de basisscholen, die aardbevingsbestendig worden gemaakt, kunnen van invloed zijn op de financiële positie. Het college meldt naast een aantal tegenvallers ook meevallers. De besparing die wordt gerealiseerd door het verwarmen van sportcomplex De Beemden met warm restwater van de Bedumer zuivelfabriek bedraagt structureel 20.000 euro per jaar en de jeugdgezondheidszorg valt 25.000 euro goedkoper uit dan was verwacht. Eén van de wensen betreft de herinrichting van de Waldadrift in Bedum. Het college wil langs een deel van deze belangrijke ontsluitingsweg een vrij liggend fietspad aanleggen. De behoefte daaraan bleek onder meer uit een gehouden peiling onder de inwoners. Een aparte voorziening voor fietsers leidt tot hogere investeringskosten. Daarnaast wil het college op zoek naar financiële middelen voor de dorpscoördinator, leefbaarheidsprojecten en een tegemoetkoming voor het zwembad De Beemden. Wethouder Jan-Willem van de Kolk van financiën spreekt van een situatie waarin de raad eindelijk weer keuzes kan maken: “We hebben jaren achter de rug van grote bezuinigingen waardoor we een pas op de plaats moesten maken. Dat is nu niet nodig. We kunnen vooruit kijken en durven weer te investeren.”