Ondernemers hebben totaalplan centrum Winsum

Winsum -  Ondernemers in Winsum zetten samen hun schouders onder de plannen voor het Boogplein en omarmen het Haltermodel van de gemeente. Deze totaalaanpak wordt wat hen betreft de leidraad voor de plannen van het centrum van het dorp.

Stemt de gemeenteraad op 27 september in met de visie, dan kan wat de gezamenlijke ondernemers betreft de bouw aan het Boogplein snel van start gaan. Koopcentrum Winsum (KCW) en Ondernemersvereniging Winsum (OVW) hebben de afgelopen maanden samen met de initiatiefnemers Wierenga en Sennema plannen uitgewerkt voor het centrum van Winsum. ‘We zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat de plannen voor het Boogplein niet los gezien kunnen worden van de ontwikkeling van het centrum van Winsum als geheel. Iedereen was van mening dat ook daar op korte termijn haalbare plannen voor uitgewerkt moeten worden. Met de presentatie van hun voorstellen hopen we de impasse te doorbreken die de vernieuwing van het Boogplein nu al veel te lang in de greep houdt. Wat ons betreft moet de schop snel in de grond’, aldus de gezamenlijke ondernemersverenigingen. In de afgelopen maanden is er intensief overleg gevoerd en zijn er diverse scenario’s besproken. Ondernemersverenigingen OVW en KCW hebben onderzocht welke kansen er liggen die benut kunnen worden voor een totaalaanpak van het dorpscentrum. Het realiseren van het jaren geleden door de politiek aangenomen haltermodel was daarbij het uitgangspunt. `We hebben die plannen besproken met betrokken buurtbewoners, met ondernemers en de politieke partijen. Er staan nog afspraken op de agenda met een aantal ondernemers waarmee de ondernemersvereniging de plannen nog eens individueel willen doorspreken.' Op basis van al deze bevindingen hebben beide ondernemersverenigingen een compact en leesbaar Plan van Aanpak (PVA) geschreven met daarin hun visie op de vernieuwing van het winkelcentrum. In deze toekomstvisie is gekeken naar het Haltermodel en de plannen voor het Boogplein. Tevens zijn hierin de gezamenlijke oplossingen van de ondernemers voor een aantal knelpunten in het centrum van Winsum opgenomen. Zo worden er ideeën aangedragen om de winkelstraat Obergum vitaler en aantrekkelijker te maken. En zijn de mogelijkheden verkend om het dorpse karakter en de eigen `Winsumer cultuur` van het centrum in ere te houden. Onder andere door grootschalige winkels in het hart van het dorp te weren en het historisch erfgoed te behouden en op onderdelen zelfs te versterken. Verder is gekeken naar kansen die er liggen voor het toerisme en de wensen voor verbeteringen aan de infrastructuur. De ondernemers zijn blij met de eerste reacties op hun plannen: `Die zijn uitsluitend positief. Op basis van onze bevindingen tot nu toe kunnen we concluderen dat er een reëel en haalbaar plan ligt. Volgens ons is er lang genoeg gepraat, gewikt en gewogen. Het wordt onderhand tijd om deze plannen nu ook te realiseren. Er is een samenwerkingsmodel bij de gemeente Winsum neergelegd om belangeloos en met behulp van onder meer een centrummanager deze zaken vlot ter hand te nemen en het plan in fasen uit te voeren. Met als eerste fase de metamorfose van het Boogplein. Een aantal lokale ondernemers heeft inmiddels aangegeven dat ze serieuze interesse hebben in nieuwbouw voor deze bijzondere plek in ons dorp. En er wordt al met winkeliers gesproken over mogelijkheden voor relocatie. De tijd is rijp om actie te ondernemen.’ Het voltallige college is enige tijd geleden bijgepraat over de visie van de gezamenlijke ondernemer. Tevens wordt er al met de gemeente en met diverse instanties gepraat over mogelijkheden om de gelden bijeen te krijgen die de werkgroep nodig denkt te hebben voor de uitvoering van deze plannen. De ondernemers van Winsum vragen de politiek om in de raadsvergadering van 27 september in te stemmen met de genoemde visie.