Financiële huishouding Bedum gezond, flinke investeringen

BEDUM - De gemeente Bedum staat er financieel goed voor. Dat blijkt uit de begroting voor 2017 die het college van burgemeester en wethouders heeft gepresenteerd.

Bedum heeft ruimte om te investeren en gaat dat in 2017 ook doen. De lokale lasten nemen bescheiden toe. De afvalstoffenheffing wordt zelfs verlaagd. “Bedum gaat gezond de komende gemeentelijke herindeling in,” zegt verantwoordelijk wethouder Jan-Willem van de Kolk. “We hebben de begroting voor 2017 en die voor de komende jaren goed op orde. Het nuchtere financiële beleid betaalt zich ook in de laatste jaren van een zelfstandig Bedum uit.” De komende jaren wil de gemeente flink investeren in de verbetering van kademuren en beschoeiingen. Voor het onderhoud daarvan is een meerjarenprogramma opgesteld. Vanaf 2018 wordt er daadwerkelijk een begin mee gemaakt. Voor het stationsgebied in Bedum bestaan al langer herinrichtingsplannen. Die worden mogelijk in 2017 uitgevoerd. Verder gaan De Vlijt en de Waldadrift volgend jaar op de schop. De riolering wordt dan ook vernieuwd. Er wordt geld vrijgemaakt voor de herinrichting van de Molenweg in het centrum van Bedum. De basisscholen in de gemeente worden de komende jaren aardbevingsbestendiger gemaakt. Er is sprake van bouwkundige versterking of (gedeeltelijke) nieuwbouw. De operatie voor de zes scholen in de gemeente kost ongeveer 11 miljoen euro. Bedum draagt daar 1,6 miljoen aan bij. Dat geld wordt uit de algemene reserve gehaald. Het college zet daarnaast in op continuering van al uitgezet beleid. Voor de centrumplannen wordt een eerdere bezuiniging ongedaan gemaakt. De komende herindeling met De Marne, Eemsmond en Winsum wordt verder vorm gegeven en de aardbevingsproblematiek blijft ook in 2017 aandacht houden. Het college wil ook verder op de ingeslagen weg van de wijkgerichte aanpak. De functie van dorpencoördinator, die die aanpak vorm geeft, blijft bestaan. Daarvoor is geld vrij gemaakt evenals voor leefbaarheidsprojecten. Bedum kent een gematigde lokale lastendruk. Dat is dan ook reden voor het college om vast te houden aan een al voorgenomen verhoging van de inkomsten uit de ozb van 6,5 procent. Daartegenover staat echter een verlaging van de afvalstoffenheffing van ruim tien euro voor huishoudens. De stijging van de hondenbelasting en de rioolrechten is zeer bescheiden. Ook de overige tarieven en heffingen stijgen maar beperkt. De totale lastendruk voor een gemiddelde huishouding stijgt komend jaar met minder dan een procent. Bezuinigingen zijn volgens wethouder van Financiën Van de Kolk nu niet meer aan de orde: “De afgelopen jaren hebben we de begroting sluitend kunnen houden door een combinatie van ‘snijden in eigen vlees’, kortingen op subsidies en verhoging van belastingen en tarieven. Maar de gemeente kan nog steeds bogen op een hoog voorzieningenniveau. We hebben de tering naar de nering gezet. Ik voorzie nu dat de komende jaren geen nieuwe bezuinigingen hoeven worden doorgevoerd. Maar er blijven wel onzekerheden boven de markt hangen. Denk maar aan de kosten op het gebied van het sociaal domein.” De gemeenteraad behandelt de begroting voor volgend jaar op 8 en 10 november.