Begroting De Marne 2018 solide en ambitieus

LEENS - Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week de ontwerpbegroting vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting voor 2018 is sluitend en ook voor de daarop volgende jaren is het financiële perspectief positief. De lokale lasten van de inwoners gaan in 2018 zelfs iets omlaag.

Wethouder Berghuis: „Wij zijn trots dat we met deze solide uitgangspositie vanaf 2019 opgaan in gemeente Het Hogeland.” Dit is de laatste begroting die door De Marne in de huidige samenstelling is opgemaakt. De afgelopen jaren heeft De Marne een flinke slag gemaakt. Vanuit een positie waarbij de gemeente met grote financiële onzekerheden kampte en bezuinigingen heeft doorgevoerd is er vanaf 2014 een ommekeer gekomen. Er is een goed evenwicht gevonden in de maatregelen die nodig zijn. Door een bewuste verandering in de manier van werken, waarbij er veel vanuit de samenleving zelf komt is hiervoor een belangrijke basis geweest. Ook zaken als samenwerkingen op het gebied van Sociaal domein hebben hiervoor gezorgd. Deze zaken wil de gemeente dan ook graag meenemen in de herindeling. Het bestuur wil in 2018 nog een fors aantal ambities realiseren wat mogelijk is door de inmiddels prima uitgangspositie. Voor de organisatie wordt de lat hoog gelegd doordat tegelijkertijd de voorbereidingen voor de nieuwe gemeente Het Hogeland in volle gang zijn. De ambities zijn voor een deel al in het voorjaar van 2017 gepresenteerd en worden vervolgd in 2018. Belangrijke punten hierin zijn het gezamenlijk Werken aan de Dorpen, de ontwikkelingen in het Lauwersmeergebied en de gaswinningsproblematiek. De dorpen hebben de volledige aandacht. Inwoners en bewonersorganisaties kennen hun woon- en leefomgeving het beste. Het is belangrijk dat dorpen een visie hebben op hun eigen toekomst, en dat de gemeente hen daarin faciliteert en ondersteunt. Met het project Werken aan de Dorpen wordt dit jaar zeer intensief met alle dorpen samengewerkt om dit vorm te geven. Er zijn voor 2018 middelen beschikbaar om concrete maatregelen te treffen, dit kan zijn op het gebied van verkeersveiligheid, herinrichting van groen, verbreden of verstevigen van bermen of het aanpassen van de openbare ruimte. Binnen de projecten in het gebied rond Lauwersoog wordt gefocust op de realisatie van een recreatieve trekker, de promotie van het Lauwersmeergebied, innovatie van duurzame visserij en de bereikbaarheid van de haven van Lauwersoog vanaf de Noordzee. De realisatie van een Werelderfgoedcentrum Waddenzee heeft daarbij prioriteit. Het project Strandweg wordt in 2018 uitgevoerd en afgerond. Begin 2018 zal het Westgat worden gebaggerd. In gesprek met de natuurorganisaties wordt gekeken naar de toekomt van Lauwersoog en een duurzame doorontwikkeling van de haven. Gemeente De Marne is betrokken bij de problemen rond de gaswinning in Noord-Groningen. Elf Ommelandse gemeenten werken samen met stad Groningen en provincie, om de regie te houden bij deze problematiek. De gemeente De Marne investeert hierbij extra in krimp en leefbaarheid, toekomstperspectief en gebiedsregie en interne coördinatie en afstemming. Het college is verheugd om op dinsdag 7 november een financieel gezonde begroting te kunnen presenteren aan de gemeenteraad, en heeft er vertrouwen in dat dit vanaf 2019 in de nieuwe gemeente Het Hogeland doorgezet kan worden.