GBB: 'Overwinning voor veiligheid Groningers'

DEN HAAG - Voor de tweede keer is oud-minister Kamp door de Raad van State teruggefloten. Zijn afwegingen en motiveringen bij zijn besluit over de gaswinning schieten volgens de Raad tekort. Volgens de Groninger Bodem Beweging is dit een overwinning voor de veiligheid van Groningers.

De GBB had samen met Milieudefensie, De Waddenvereniging, de Natuur- en Milieufederatie Groningen en een groot aantal particulieren beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het besluit van oud-minister Kamp over de gaswinning. Hierbij speelden de argumenten die door de GBB en partners zijn ingebracht bij uitstek een rol. Het zijn vooral de motiveringen van oud-minister Kamp die (ook) in de ogen van de RvS tekort schieten: - Er wordt te weinig rekening gehouden met het risico van de gaswinning voor de Groningers. - De leveringszekerheid wordt teveel als een onaantastbare grootheid gezien. Volgens de Raad van State moet gemotiveerd worden waarom het belang van de leveringszekerheid zwaarder weegt dan het risico dat de Groningers lopen. Verder moet duidelijker worden aangegeven hoe de gaswinning verder kan worden beperkt. - Bij het evalueren van het 'aanvaardbaar risico' mag 2015 niet als ijkjaar worden genomen. Het is niet gezegd dat het risico in 2015 aanvaardbaar hoog is. - De minister moet bij zijn afweging de ernst en omvang van de schade veroorzaakt door de gaswinning meer bij zijn oordeel betrekken. De GBB is bijzonder blij met het besluit van de RvS. Binnen een jaar moet er een nieuw winningsbesluit worden genomen. Het huidige niveau van de gaswinning blijft in dit jaar in stand; dat is wel een tegenvaller. Maar het besluit van de RvS betekent dat er in ieder geval opnieuw een maatschappelijke en politieke afweging komt, waarbij de argumenten van de RvS zwaar zullen wegen. Er zal op basis van de uitspraak van de RvS een Kamerdebat komen. Dan zal ook duidelijk worden waar het nieuwe kabinet (en de oppositie staat). Het regeerakkoord bevat het voornemen de komende 4 jaar de winning met slechts 1,5 miljard kuub te verminderen. De GBB is van mening dat de uitspraak en overwegingen van de RvS aanleiding zijn de gaswinning in de komende kabinetsperiode verder te verminderen.