Centrum Winsum ontlast via kortste tracé

WINSUM - Burgemeester en wethouders van Winsum kiezen voor de kortste variant direct ten noorden van de Bloemenbuurt voor de verbindingsweg tussen de Onderdendamsterweg en de N361.

In de structuurvisie Winsum 2025 is voorzien in een verbinding voor autoverkeer tussen de Onderdendamsterweg en de N361, de zogenoemde kortsluiting. Deze verbinding ten noorden van Winsum is nodig, om de route door het centrum te ontlasten. Het centrum van Winsum is al heringericht als verblijfgebied met een geringe verkeersfunctie.

De kortsluiting maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen rondom veiligheid op de wegen en het spoor in de gemeente Winsum. Hierin zijn afspraken vastgelegd tussen de provincie Groningen en de gemeente Winsum. Er zijn drie varianten voor een tracé ontwikkeld.

De gemeenteraad stelde in december vorig jaar maximaal €8,2 miljoen beschikbaar voor het project, maar maakte nog geen keuze uit de drie varianten. Op basis van een aantal overwegingen stelt het college de gemeenteraad nu voor om te kiezen voor variant 1. Deze variant past binnen het beschikbare budget. De kosten komen bij nadere uitwerking uit op minimaal €8,2 mln. Alle andere varianten zijn veel duurder.

Uit een rapport van onderzoeksbureau Sweco blijkt dat deze variant ook het meest positieve effect heeft op het ontlasten van het centrum van het doorgaande (vracht-)autoverkeer. De provincie heeftaangegeven dat zij kan in stemmen met de landschappelijke inpassing van het voorkeurstracé. Dat geldt niet voor de andere varianten. Ook in het kader van de flora en fauna scoort de voorgestelde variant het beste.

Het college wacht de nadere afweging van de varianten door de raad af.