Meeste suggesties verwerkt in ‘Beeldkwaliteitsplan’ FrieslandCampina

BEDUM - Zuivelconcern FrieslandCampina en de gemeente Bedum presenteerden op donderdag 19 april de plannen voor de toekomstige inpassing van de productielocatie in Bedum in de omgeving. De inpassingsplannen zijn tot stand gekomen in samenspraak met inwoners.

Die konden eerder deze maand aangeven hoe de ‘beeldkwaliteit’ van een mogelijke nieuwe fabriek vorm moet krijgen. De adviseurs van het concern zijn met de input aan de slag gegaan. Dat resulteerde in een plan waarin de meeste suggesties en wensen uit de bevolking een plaats hebben gekregen.

Het meest in het oog springend, is het in stand houden van de historische zichtlijn die het Boterdiep vormt. Daarmee was aanvankelijk al rekening gehouden maar de ‘corridor’ die op het bedrijfsterrein was voorzien en die het ‘oude’ Boterdiep verbeeldt, wordt nu met minimaal tien meter verbreed. Dat kan door een toekomstige uitbreiding iets in oostelijke richting op te schuiven en die daarnaast iets te versmallen. Op het in standhouden van de zichtlijn werd door meerdere partijen aangedrongen.

De kleurstelling van een toekomstige uitbreiding – die mogelijk ook zogenaamde ‘poedertorens’ met een hoogte van circa 50 meter omvat – wordt aan de wensen van de Bedumers aangepast.

Tijdens de bijeenkomst van 5 april werd in ‘werksessies’ door ongeveer 70 inwoners vorm gegeven aan de inpassing van de toekomstige uitbreiding in de omgeving. Daaruit vloeiden ook ideeën en wensen voort over de beplanting rondom het terrein. Deze worden in de definitieve plannen integraal overgenomen. Een uitkomst van de raadpleging van de inwoners is verder dat de toekomstige uitbreiding ‘s avonds en ’s nachts niet wordt verlicht. Logo’s en reclame-uitingen worden niet ‘op hoogte’ aangebracht.

Vanuit de inwoners kwam de suggestie om in het groengebied dat aan de oostkant van een toekomstige uitbreiding moet komen een wandelpad aan te leggen. Dat idee wordt eveneens overgenomen. De parkeergelegenheden voor het personeel worden ‘groen’ en met groen afgeschermd. Die wens kwam op 5 april eveneens naar voren. Tenslotte wordt de bomenrij langs de Wroetende Mol die aan de noordkant van het bedrijfsterrein loopt over het Boterdiep doorgetrokken.

In de eerdere bijeenkomst werd ook gevraagd om een fietstunnel in de weg Ter Laan onder de geprojecteerde nieuwe ontsluitingsweg. Deze wens wordt niet overgenomen. Wel zal de gemeente Bedum bij de provincie Groningen aandringen op optimalisering van de veiligheid voor overstekende fietsers.

FrieslandCampina, de gemeente Bedum en de Provincie Groningen hebben op 13 maart 2015 een intentieovereenkomst gesloten, waarbij planologische medewerking wordt verleend om de productielocatie van FrieslandCampina voor te bereiden op toekomstige uitbreidingsmogelijkheden aan Boterdiep WZ in Bedum. Daarin is ook een omlegging van het Boterdiep opgenomen. De gemeente start de benodigde bestemmingsplanprocedure binnenkort.