Voorontwerp bestemmingsplan zuivelfabriek Bedum ter inzage

BEDUM - Het voorontwerp voor het bestemmingsplan voor de uitbreiding van de Bedumer vestiging van FrieslandCampina ligt ter inzage. Dit is de eerste formele stap op de weg naar die uitbreiding. Tegen het voorontwerp kunnen zes weken lang zienswijzen worden ingediend.

De plannen voor de uitbreiding van de zuivelfabriek kunnen rekenen op steun van de provincie Groningen en het Bedumer gemeentebestuur. Die uitbreiding leidt tot werkgelegenheid voor ongeveer honderd mensen. De afgeleide werkgelegenheid bedraagt een veelvoud daarvan.

Het voorontwerp gaat uit van een compacte productielocatie. De mogelijke nieuwbouw – het concern moet nog besluiten over de investering – komt oostelijk van het huidige complex. Daarvoor moet een deel van het Boterdiep worden gedempt en omgelegd.

Het plan gaat ervan uit dat de zichtlijn die het Boterdiep nu vormt bij de uitbreiding in stand blijft; er is voorzien in een ‘corridor’ tussen de huidige vestiging en de uitbreiding. Op het in stand houden van die zichtlijn is ook vanuit de bevolking aangedrongen.

Onderdeel van het voorontwerp is een zogenaamd ‘beeldkwaliteitsplan’. Hierin is bepaald hoe de vestigingen en de mogelijke uitbreiding in de omgeving moet worden ingepast. In dat plan zijn veel suggesties van inwoners opgenomen die tijdens twee bijeenkomsten eerder dit jaar werden verzameld.

Na afloop van de periode waarin zienswijzen kunnen worden ingediend, volgt de verwerking van die reacties. Daarna volgt het ontwerp-bestemmingsplan. De gemeenteraad stelt vervolgens het definitieve plan vast.