Overschot 1,2 miljoen op jaarrekening Bedum

BEDUM - De jaarrekening van de gemeente Bedum over 2017 sluit met een overschot van ruim 1,2 miljoen euro.

Dit bedrag wordt grotendeels benut voor investeringen die al in de planning stonden, zoals de realisatie van het centrumplan in Bedum. Na aftrek van die investeringen resteert een positief saldo van 66.000 euro. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor dat laatste bedrag toe te voegen aan de algemene reserves.

Het jaar 2017 kende voor de gemeente Bedum een aantal meevallers. Zo viel de uitkering uit het gemeentefonds twee ton gunstiger uit dan was verwacht en vielen de inkomsten uit de leges voor omgevingsvergunningen bijna drie ton hoger uit dan was begroot. Die laatste meevaller was onder meer een gevolg van de vergunning die werd aangevraagd voor de zogenaamde 380Kv-hoogspanningsleiding die deels door de gemeente Bedum komt te lopen.

Er vielen ook tegenvallers op te tekenen. Zo zorgden lagere kosten op het gebied van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor drie ton minder BTW-compensatie. In het sociale domein – huishoudelijke hulp, vervoer en WMO – was er voor 90.000 euro aan tegenvallers.

Wethouder Financiën Jan-Willem van de Kolk over de resultaten over 2017: „Bedum is een financieel solide gemeente. Dat is een gevolg van een degelijke financiële koers die jarenlang consequent is gevaren. De gemeente gaat financieel gezond de herindeling met De Marne, Eemsmond en Winsum in.”

De gemeenteraad behandelt de jaarrekening op 12 juli.