Ontwerp Werelderfgoedcentrum Waddenzee vereist meer draagvlak

LEENS - Voor de zomer heeft het ontwerpbestemmingsplan voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee ter inzage gelegen bij de gemeente De Marne. De gemeente heeft geconstateerd dat er draagvlak is voor de realisatie van het Werelderfgoedcentrum maar niet voor het ontwerp.

De gemeente kwam tot deze conclusie aan de hand van acht ingediende zienswijzen. Vijf van de ingekomen zienswijzen zijn afkomstig van natuurorganisaties, vaarrecreatie en ondernemers. Drie zijn afkomstig van particulieren.

Er wordt nu tijd genomen voor een dialoog om planaanpassingen en varianten te verkennen. Deze dialoog wordt gevoerd door de Stichting Werelderfgoedcentrum en gemeente De Marne met de indieners. De provincie Groningen, Staatsbosbeheer en Exploitatiemaatschappij haven Lauwersoog blijven actief betrokken voor wat betreft het vervolg.

Bereikbaarheid ondernemers

De afvaardiging van de vaarrecreatie en ondernemers hebben in hun zienswijzen aangegeven ook te vrezen voor de bereikbaarheid en de verkeerstoename in de haven. Niet alleen voor het weg- maar ook voor het vaarverkeer. Het bureau Sweco heeft dit seizoen daarom een inventarisatie gemaakt van de verkeersituaties en aanbevelingen gedaan, met name op het gebied van infrastructurele aanpassingen.

Bij de realisatie van het Werelderfgoedcentrum ligt ook de opgave om te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid. Naar aanleiding van deze aanbevelingen wil het College de vaststelling van het geactualiseerde verkeers- en parkeerbeleid loskoppelen van de vaststelling van het bestemmingsplan Waddenkwartier.

Draagvlak

Het College van de gemeente De Marne heeft bij de Raad aangegeven de vaststelling van het bestemmingsplan Waddenkwartier op te schorten in afwachting van de uitkomst van de dialogen. Tijd die genomen wordt omdat draagvlak bij alle betrokkenen een belangrijke voorwaarde is voor de realisatie van het Werelderfgoedcentrum.