Lauwersmeerdijk van 9 kilometer wordt voor 100 miljoen versterkt

HORNHUIZEN De partners van de dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat hebben vrijdag de start van de planuitwerkingsfase van het project in aanwezigheid van Deltacommissaris Peter Glas gemarkeerd.

Op de dijk ondertekenden de gebiedspartners de samenwerkingsovereenkomst over het uitwerken van de extra’s voor natuur, recreatie, economie en verkeersveiligheid in de planfase van de dijkversterking.

Het gaat om een tweede ontsluiting van de haven van Lauwersoog en drie ecologische kansen: een natuurlijker overgang tussen wad en land en ontwikkelen van onderwaternatuur aan de waterzijde van de dijk, een zoet-zout overgang in combinatie met voorzieningen voor visintrek en de natuurlijke uitbreiding van de kwelder bij de Westpolder.

Dit zijn de aangedragen koppelkansen van de provincie Groningen, gemeente Het Hogeland, Rijkswaterstaat en Het Groninger Landschap mede namens natuurorganisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Natuur en Milieufederatie Groningen.

Het plan voor de versterking van de dijk van 9 kilometer met extra’s voor natuur, recreatie, economie en verkeersveiligheid wordt tot en met 2022 uitgewerkt. In 2023 start de uitvoering, die in 2025 moet zijn gerealiseerd.

Het hele project is begroot op ruim 100 miljoen euro. Het project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

Dat moet een sterke dijk en een vitale toekomstbestendige (bredere) kustzone opleveren Hiermee spelen de partijen in op toekomstige zeespiegelstijging en klimaatverandering.

„Werken aan de bescherming van ons land tegen overstromingen is in Nederland blijvende noodzaak,” weet de Deltacommissaris. „.Dit doen we sinds 2010 met het Deltaprogramma. We zorgen ervoor dat iedere inwoner van Nederland in 2050 dezelfde bescherming heeft tegen overstromingen. Ook hier aan de Groningse zeedijk met de dijkversterking Lauwersmeer-Vierhuizergat. Maar niet alleen de waterveiligheidsopgave is hier aangepakt. Bij deze dijkversterking is nadrukkelijk breder gekeken naar aanpalende opgaven, kansen en gebiedskwaliteiten.”

Sterke dijk

Eisse Luitjens, dagelijks bestuurslid Waterschap Noorderzijlvest: „Het waterschap staat voor een sterke veilige dijk voor de komende vijftig jaar én vindt het belangrijk dat de dijk meerwaarde heeft voor de regio. Om te komen tot een voorkeursoplossing hebben belanghebbenden actief bijgedragen. Voor de haven is gekozen voor de oplossing met een verticale wand in de dijk, mede doordat dit de haven Lauwersoog als toeristische trekpleister kan versterken. Voor de landelijke dijk is gekozen voor een binnenwaartse oplossing, waardoor er geen ruimte op de Waddenzee nodig is. Ook gaan we hier het bestaande fietspad aan de waterzijde van de dijk vernieuwen.”

Erik Wagener, Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): „Vol vertrouwen stelt het HWBP ruim 9 miljoen euro beschikbaar voor de planuitwerking van het project. Vanaf het begin hebben we nauw samengewerkt met Noorderzijlvest om te komen tot een doelmatig plan. Ook investeren we in proeven die meten hoe sterk een dijk met gras op klei precies is. De uitkomsten daarvan zijn belangrijk voor dit project, maar ook voor toekomstige dijkversterkingen. Dat tilt dit project echt boven zichzelf uit.”

Extra’s voor een vitale kustzone Lauwersmeer

Directeur Marco Glastra van Stichting Het Groninger Landschap: „Wij zijn enthousiast dat de versterking van de Lauwersmeerdijk wordt gekoppeld aan kansen voor natuur binnen- en buitendijks. We gaan van een harde kustlijn naar een veel interessantere kustzone.”

Financiering

De dijkversterking wordt gefinancierd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het waterschap Noorderzijlvest. Voor de koppelprojecten is financiering beschikbaar gesteld vanuit het Waddenfonds, De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), provincie Groningen en gemeente Het Hogeland.

Uitvoerende partijen

Op de dijk ondertekende het waterschap ook overeenkomsten met de uitvoerende marktpartijen. Ingenieursbureau Arcadis helpt het waterschap bij de uitwerking van de ontwerpen, het doorlopen van de planprocedures en het voorbereiden van de contracten voor de realisatie. Aannemerscombinatie Waddenkwartier van de bedrijven Heijmans en GMB werken samen met het waterschap in een bouwteam. Bij succesvolle afronding van de planfase sluiten de partijen een overeenkomst voor de realisatie van de dijkverbetering.

Waarom een dijkverbetering?

De negen kilometer lange Lauwersmeerdijk vanaf de R.J. Cleveringsluizen tot de Westpolder beschermt al meer dan 50 jaar het Lauwersmeergebied en delen van het Groningse en Friese achterland tegen overstromingen. De hoogte van de dijk en de bekleding aan de waterzijde voldoen niet meer aan de normen voor waterveiligheid.