Parkeerplaats, park en skatebaan op plek Togtemaarschool in Bedum

BEDUM Het college heeft ingestemd met het plan voor de invulling van de voormalige locatie van de Togtemaarschool aan De Vlijt in Bedum. Dat voorziet in de aanleg van een parkeerterrein, een parkachtig gebied en een skatebaan.

Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met omwonenden, bezoekers, skaters en andere betrokkenen.

De oude Togtemaarschool wordt gesloopt en maakt plaats voor een parkachtig gebied. Daarin komt ook een nieuwe skatebaan te liggen. De oude baan moest wijken voor de nieuwbouw van de school. Op verzoek van omwonenden wordt bij de inrichting van het parkje extra aandacht besteed aan de sociale veiligheid. Verder wordt onderzocht of de ingang van een naastgelegen gymzaal aan het nieuwe parkgebied kan worden gesitueerd.

Met de aanleg van het parkgebied wordt naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar begonnen. Het college wil het werk kort na de sloop van het schoolgebouw starten. Daarmee wordt voorkomen dat het terrein lang braak blijft liggen.

Bazuinslaan verleggen

In het plan wordt ook voorgesteld om de Bazuinslaan in westelijke richting te verleggen. Daardoor kan parkeergelegenheid vlakbij het nieuwe schoolgebouw worden gerealiseerd.

Voor de parkeergelegenheid is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Als de gemeenteraad een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeeft, kan voor de verlegging van de Bazuinslaan een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Op verzoek van omwonenden wordt de mogelijkheid om ter plaatse te kunnen bouwen opgeheven.

In december 2019 is de nieuwe Togtemaarschool in gebruik genomen. Nieuwbouw was nodig om de school aardbevings- en toekomstbestendig te maken.

De herinrichtingsplannen worden nu uitgewerkt en in de loop van het jaar weer voorgelegd aan de omwonenden en andere betrokkenen.