Besluiten van college gemeente Het Hogeland

Bedum - De besluiten van het college van B&W van gemeente Het Hogeland.

College vraag NPG-gelden aan

De gemeente Het Hogeland kan gebruik maken van NPG-gelden die in 2018 zijn vrijgekomen voor projecten met een zogeheten ‘gebiedsgerichte aanpak’. Het college heeft twee subsidieaanvragen gedaan. Het gaat om het project ‘Beschermd Wonen Uithuizen’ en ‘Herinrichting Oosterstraat Warffum’. Deze projecten passen binnen de gestelde criteria: zij zijn onder meer gericht op het doen van fysieke ingrepen in de omgeving die een meerwaarde hebben voor de leefbaarheid in de dorpen.

Geen milieueffectrapportage voor veehouderij in Rottum

Het college heeft besloten dat er voor de wijziging van een milieuvergunning van een veebedrijf aan de Jacob Tilbusscherweg 12 te Rottum geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Het gaat om een wijziging van een melkrundveehouderijbedrijf in een veehouderijbedrijf waar onder meer 400 stuks melkgeiten en 157 stuks opfokgeiten worden gehouden. Dit besluit maakt onderdeel uit van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Die omgevingsvergunning komt op een later tijdstip in procedure.

Pilot met ‘Ondersteuners Jeugd en Gezin’ twee jaar verlengd

Bij de huisartsenpraktijk in Winsum en bij de samenwerkende huisartsen uit Warffum, Usquert en Eenrum (Stichting ‘De Pool’)) is een pilot geweest met Ondersteuners Jeugd & Gezin (OJG-ers). Die houden spreekuur in de huisartsenparktijken. Vier OJG-ers hebben gewerkt van oktober 2017 tot en met december 2018. Zij geven vooral lichte, kortdurende GGZ-hulp aan kinderen en hulp bij opvoeden aan ouders. De pilot is geëvalueerd. Daaruit blijkt onder meer dat de OJG-ers zorgen voor een vermindering van de druk op ‘zwaardere’ specialistische zorg. Daarmee wordt ook geld bespaard. Het college heeft besloten de vier OJG-ers ook in 2019 en 2020 in te zetten.

Subsidie voor kinderopvangorganisaties

Het college heeft besloten dat kinderopvangorganisaties bij de gemeente een subsidie kunnen aanvragen voor peuters vanaf 2 jaar die niet onder de Kinderopvangtoeslag van de belastingdienst vallen. Peuters en peuters met een taalachterstand zitten in gemengde groepen bij de opvangorganisaties. Door peuteropvang voor alle kinderen vanaf 2 jaar aan te bieden, worden kinderen met een taalachterstand vroegtijdig gesignaleerd. Zij komen in aanmerking voor een speciaal leerprogramma; de ‘Voor en Vroegschoolse Educatie’ (VVE). Ouders van kinderen die daarvoor in aanmerking komen, kunnen een aanvraag doen bij de kinderopvang. Die organisatie kan vervolgens subsidie aanvragen bij de gemeente. Hiervoor is in de begroting 585.000 euro gereserveerd.

College heft culturele raad Eemsmond op (besluit 21 mei 2019)

Het college heeft besloten de Stichting Culturele Raad Eemsmond per 1 januari 2020 op te heffen. De raad ontving jaarlijks een subsidie van 15.000 euro. Het college heeft andere bestemmingen voor dat geld. Voor de organisatie van Open Monumentendag komt 2.500 euro beschikbaar. Het college wil jaarlijks een ‘Cultuurdorp’ aanwijzen; daarvoor komt 1.500 euro beschikbaar. De resterende 11.000 euro wordt gebruikt voor incidentele cultuursubsidies. Het college wil op termijn komen tot een nieuw orgaan dat adviseert over kunst en cultuur in de gemeente