Voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer houden 39,2 miljoen euro over

GRONINGEN - De voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer hebben het jaar 2018 afgesloten met een positief resultaat van 39,2 miljoen euro. De voormalige gemeente Groningen sloot af met een positief saldo van 40 miljoen euro, Ten Boer had een voordelig resultaat van 1,4 miljoen euro. Haren sloot af met een nadelig resultaat van 2,2 miljoen euro.

,,De winkel moest gewoon open blijven tijdens de enorme klus van de herindeling (per 1 juli 2019; red.)", zegt wethouder Financiën Paul de Rook. ,,Daar hebben alle drie de voormalige gemeenten hun steentje aan bijgedragen. In zowel Groningen, Haren als Ten Boer zijn mooie resultaten geboekt, zowel beleidsmatig als ook financieel.”

Voormalige gemeente Groningen

In de voormalige gemeente Groningen is het afgelopen jaar ingezet op het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt. In totaal zijn 760 kandidaten geplaatst. Hiermee is de doelstelling ruimschoots behaald.

De werkgelegenheid is in 2018 met 5177 banen toegenomen naar ruim 145.000 banen. Hiermee is de verhoogde ambitie uit de Economische Agenda 2015-2019 eerder gerealiseerd dan voorspeld.

Op onderwijsgebied stelt de gemeente sinds september 2018 alle peuters in de gelegenheid om zestien uur peuteropvang te volgen. 

Ook inspanningen om krapte op de woningmarkt in te lopen waren succesvol. Zo steeg het aantal sociale huurwoningen van 38.293 naar 39.400. Ook voor jongerenhuisvesting zijn het afgelopen jaar 294 eenheden gerealiseerd en zijn nog eens 3000 nieuwe eenheden in de planning tot en met 2021.

Voormalige gemeente Haren

Dat de voormalige gemeente Haren met een tekort van 2,2 miljoen euro afsloot, heeft onder andere te maken met het in afwachting van het nieuwe bestemmingsplan, stopzetten van de ontwikkeling van het Haderaplein en een administratieve correctie van onderhoudslasten.

Desalniettemin is een aantal mooie resultaten bereikt in de voormalige gemeente Groningen. Zo is het nieuwe gebouw van de Sint Nicolaasschool in gebruik genomen en is, door intensieve samenwerking tussen de Bibliotheek en het Clockhuys, een aantal succesvolle projecten afgerond.

Tevens zijn zijn meerdere verkeersprojecten uitgevoerd. Een daarvan is het eerste gedeelte - tussen Groningen en Haren - van de fietssnelweg Groningen-Assen gerealiseerd. 

Voormalige gemeente Ten Boer

In  de voormalige Ten Boer zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Een derde van de huishoudens in Ten Boer wekt zelf duurzame stroom op met zonnepanelen.

Belangrijk voor Ten Boer is het besluit van het kabinet om de gaswinning uit het Groningenveld volledig af te bouwen. Naar aanleiding van dit besluit is de versterkingsoperatie herijkt en opgenomen in het Lokaal Plan van Aanpak voor de nieuwe gemeente Groningen.

Via het Nationaal Programma Groningen is aanspraak gemaakt op financiële middelen. Inmiddels gestart met Dorpstafels in Ten Post en Woltersum om in samenspraak met bewoners uitvoering te geven aan de plannen.

Met de inzet van de Buurtsportcoach de sportdeelname verhoogd. 

Minder positief is dat de voormalige gemeente Ten Boer in 2018 werd geconfronteerd met tekorten rond de BUIG, de Wmo en de Jeugdhulp. Ten aanzien van de maatwerkvoorzieningen Wmo en de Jeugdhulp heeft het grip houden op de uitgaven in 2018 een grote inspanning gevraagd.

Meer informatie: financien.groningen.nl.